Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

Л.Наранчимэгийг шилжүүлэн ажиллуулах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

ШУС. БУС-ын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнээр Л.Наранчимэгийг шилжүүлэн ажиллуулахыг 100% дэмжлээ.