Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Сургалтын хөлсийг цагаар тооцож олгох тухай хүсэлт
  2. Түүхийн тэнхимийн туслах ажилтан Б.Бүжинлхамын цалинтай чөлөө авах тухай хүсэлт
  3. Ази судлалын тэнхимийн профессор С.Баттулгад чөлөө олгох тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимээс ирүүлсэн хүсэлтийг дэмжиж, сургалтыг бүлэг болгон зохион байгуулах, сургалтын хөлсийг цагаар тооцож олгохоор шийдвэрлэв.
  2. Түүхийн тэнхимийн туслах ажилтан Б.Бүжинлхамд 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 1 сарын хугацаатай цалинтай чөлөө олгож, чөлөөтэй байх хугацаанд түүний үүрэгт ажлыг тасалдалгүй явуулахыг тэнхимийн эрхлэгч Б.Чинзоригт үүрэг болгов.
  3. Ази судлалын тэнхимийн профессор С.Баттулгад 2022 оны 10 дугаар сарын 24-28-ны хооронд цалинтай чөлөө олгохоор шийдвэрлэв.