Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Д.Оюунцэцэг, Б.Дулмаа нарын хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа 2022.12.31-ний өдрөөр дуусаж байгаа тул сунгах тухай /докторант/
  2. Биологийн тэнхимийн ахлах багш, докторант Д.Оюунцэцэг 2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд 6 сарын цалинтай чөлөө авах тухай

Хурлаас гарсан шийдвэр:

  1. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Дашнямын Оюунцэцэгийн цагийн ноогдлыг 15/6/5-аар, Баттөмөрийн Дулмаагийн цагийн ноогдлыг 18/3/5-аар гүйцэтгүүлж, хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээний хугацааг 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 1 /нэг/ жилийн хугацаагаар сунгахаар шийдвэрлэв.
  2. Өөрийнх нь хүсэлт, МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.2.5 дахь заалтыг үндэслэн Биологийн тэнхимийн ахлах багш, докторант Дашзэвэгийн Оюунцэцэгт 6 /зургаа/ сарын цалинтай чөлөө олгохоор шийдвэрлэв.