Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ШУС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

Хасагдах нөхцөл үүссэн бакалавр, магистр, докторын     түвшний суралцагчид

Хурлаас гарсан шийдвэр:

Тэнхим, Элсэлт, бүртгэлийн хэлтсээс ирүүлсэн саналыг үндэслэн суралцагчийг сургуулиас хасах үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу хасагдах болзол хангасан:

НУС-ын нэр бүхий бакалаврын 70, магистр 22, доктор 5 суралцагч буюу нийт 97

БУС-ын нэр бүхий бакалаврын 57, магистр 18, доктор 10 суралцагч буюу нийт 85

ХУС-ын нэр бүхий бакалаврын 84, магистр 11, доктор 7 буюу нийт 102 суралцагчийг сургуулиас чөлөөлөх саналыг Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.