МУИС-ийн ШУС-ийн дэргэд Судалгааны ёс зүйг магадлах зөвлөл (Institutional Review Board) байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

МУИС-ийн ШУС-ийн дэргэд Судалгааны ёс зүйг магадлах зөвлөл (Institutional Review Board) байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ.

Судалгааны үйл явцын нэгэн чухал хэсэг бол судалгааны ёс зүйн магадлалын зөвшөөрөл авах байдаг. МУИС-ийн ШУС-ын дэргэд Судалгааны ёс зүйг магадлах зөвлөл (СЁЗМЗ) 2023 оны 1-р сараас байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд хоёр судалгааны ажлын материалыг хүлээн авч зөвшөөрөл олгоод байна. Тус зөвлөлд байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн гурван салбарын 9 багш судлаачид гишүүнээр ажиллаж байна.

Зөвлөлийн дүрмээр МУИС-ийн болон бусад байгууллагын багш, эрдэмтэн судлаачид та бүхэн уг зөвлөлд чөлөөтэй хандаж болох бөгөөд өөрсдийн хүсэлтээ irb@num.edu.mn хаяг болон sas.num.edu.mn/irb хаягаар хандан зөвшөөрөл авах хүсэлтэй илгээж болно.

Зөвшөөрөл хүсэх хүмүүс дараах бичиг, баримтыг бүрдүүлэн илгээнэ.

  1. Судлаачийн овог нэр, хэлэлцүүлэх ажлын нэр, ямар нэгж, байгууллагаас мэдүүлэг гаргаж байгааг тусгасан судалгаа хийх ёс зүйн зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
  2. Хэлэлцүүлэх ажлыг 150 үгэнд багтаан товчилсон танилцуулга
  3. Тус ажлын арга, аргачлалын талаар дүгнэсэн харьяа тэнхимийн эрхлэгч болон мэргэжлийн шинжээчийн тодорхойлолт
  4. Хэрэв хүнийг хамруулсан судалгаа бол таниулсан зөвшөөрлийн хуудас болон Хавсралт 2-н асуултад хариулсан байх
  5. Хэрэв амьтныг хамруулсан судалгаа бол Хавсралт 3-н асуултад хариулсан байх
  6. Гаднын байгууллагатай хамтарсан эсвэл санхүүжилт авч байгаа бол тухайн байгууллагын ёс зүйн хяналтын зөвлөлийн зөвшөөрлийн хуулбарыг албан ёсны орчуулгын хамт илгээх
  7. Тухайн төсөл, эрдэм шинжилгээ, судалгааг хийх байгууллагын зөвшөөрөл бүхий албан бичиг
  8. Төлбөрийн баримт (материал хүлээн авсаны дараа мэйлээр холбогдон төлбөрийн зааварчилгааг өгнө)

Үүнтэй холбоотой мэдээллийг Судалгааны ёс зүйг магадлах зөвлөлийн дарга Ч.Тамир (tamir@num.edu.mn), нарийн бичгийн дарга Д.Золжаргал (zoljargald@num.edu.mn) нараас авч болно.