ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн цахим хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

 1. Математикийн тэнхимийн дэд профессор Н.Ууганбаатарыг Эдийн засгийн тэнхимд шилжүүлэн ажиллуулах тухай
 2. Ази судлалын тэнхимийн ахлах багш Б.Ариунбайгалийн чөлөөний хугацаа дууссан тул үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 3. Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш Ш.Туяаг үргэлжлүүлэн ажиллуулах тухай
 4. Гадаад хэл сургалтын төвийн ахлах багш Ч.Наранцэцэгийн чөлөөний хугацааг сунгах тухай
 5. Физикийн тэнхимд багш авах тухай /урилгаар/
 6. Тэнхимийн багш нарын 1-р улирлын А цагийн гүйцэтгэл болон 2-р улирлын А цагийн төлөвийг танилцуулах

Хурлын шийдвэр:

 1. Математикийн тэнхимийн дэд профессор Н.Ууганбаатарыг 2021.01.04-ний өдрөөс Эдийн засгийн тэнхимд шилжүүлэн ажиллуулах, Ази судлалын тэнхимийн багш Б.Ариунбайгаль, Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш Ш.Туяа нарыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс үргэлжлүүлэн ажиллуулах өөрийн хүсэлт болон тэнхимийн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 2. Цалингүй чөлөөний хугацаагаа сунгуулах талаар Гадаад хэлний төвийн багш Ч.Наранцэцэгийн ирүүлсэн хүсэлт болон ГХТ-ийн ирүүлсэн саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэв.
 3. “МУИС-д профессор багш ажиллуулах журам”-ын 13.1 дэх “Багш нарын сургалтын цагийг жигд хуваарилсан байх шаардлагатай бөгөөд багш хүрэлцэхгүй, байхгүй нөхцөлд тухайн багшаар ноогдлын нь 40% хүртэл цаг заалгах, эсвэл цагийн багш ажиллуулна” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж, зохицуулалт хийх;
 • – 40%-аас хэтэрсэн тохиолдолд МУИС-ийн захиргааны зөвлөлийн 2020.06.09-ний өдрийн хурлын шийдвэрийн дагуу “Профессор, багш нарын А цагийн ноогдлыг профессор, багшийн гүйцэтгэвэл зохих ноогдлоос хамгийн ихдээ 2 дахин их   байх” хязгаарлалтыг барьж, түүнээс давсан нөхцөлд илүү цагийн хөлс олгохгүй болохыг мэдэгдэх;
 • – 40%-аас илүү цаг гүйцэтгэх багш нарын цагийн ноогдлын талаарх тайлбарыг ШУС-ийн захиргаанд бичгээр ирүүлэх;
 • – ШУС-ийн захирлын зөвлөх профессор нартай байгуулсан гэрээний 3.3.2 дахь заалтын дагуу “Зөвлөх профессор нартай байгуулсан гэрээний дагуу илүү цагийг 40%-аас хэтрэхгүйгээр цагийн ноогдлыг хуваарилах” шийдвэрийг ШУС-ийн тэнхим бүр хатуу мөрдөж, цагийн ноогдлоо тооцох;
 1. Сонгон судлах хичээлийн эрхийг бакалавр 5 болон түүнээс дээш, магистр 3 болон түүнээс дээш оюутан сонгосон тохиолдолд нээхээр тогтов.
Хуваалцах