ШУС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2021 оны 02 дүгээр сарын 03-ны өдрийн хурлын мэдээлэл

Хэлэлцсэн асуудал:

  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 2-р улиралд ШУС-ийн БУС,НУС,ХУС-д ажиллах цагийн багшийн мэдээлэл хүргүүлэх тухай
  2. Үйлчлэгч Т.Лхагвасүрэнг 40%-аар хавсран ажиллуулах тухай
Хурлын шийдвэр:
  1. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд бакалавр, магистр, докторант оюутнуудад хичээл заах цагийн багш нарын мэдээллийг холбогдох тэнхимээс ирүүлсэн саналын дагуу дэмжиж Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст хүргүүлэн МУИС-ийн захирлын тушаал гаргуулахаар хэлэлцэн шийдвэрлэв.
  2. Үйлчилгээний ажилтан Д.Наранжаргалын өвчтэй байх хугацаанд түүний ажил үүргийг үйлчлэгч Т.Лхагвасүрэнд хавсруулан ажиллуулж, хавсран ажилласны нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 40 хувиар тооцож олгохоор хэлэлцэн шийдвэрлэв /Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлын тушаалаар/.
Хуваалцах