- МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

Хурал: 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн хурлын мэдээлэл
  1. МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл, ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн асуудал
  2. 2021 онд хийгдэх засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшлын техникийн тодорхойлолт хүргүүлэх тухай
  3. Цаг үеийн асуудлууд
Хурлын шийдвэр:
  1.  МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөл, ШУС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн сонгох үйл ажиллагааг ХУС 2021.03.02, Нийгэм 2021.03.03, БУС 2021.03.03 тус тус зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
  2. 2021 онд хийгдэх засвар, худалдан авах тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшлын техникийн тодорхойлолтыг салбар бүрээр хэлэлцээд ХҮГ-т хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
  3. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд орох эрдэмтдийн нэрс, бүтээлийн жагсаалтыг ЭШХА-ын хэлтэст хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
Хуваалцах