ХУС-ын Эрдмийн зөвлөл хуралдана – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль

ХУС-ын Эрдмийн зөвлөлийн хурал 2023 оны 12 сарын 22-ны 11:00 цагт TEAMS-д онлайнаар хуралдана.

Тус хурлаар МУИС-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7.2.5 буюу МУИС-ийн багш дотоодод докторантурт суралцахад 6 хүртэл сарын цалинтай чөлөө олгож болно гэсэн заалтын дагуу 2023 оны 9 сарын 1-ий өдрөөс 2023 оны 12 сарын 31 өдрийг хүртэл 4 сарын цалинтай чөлөө авсан ХУС-ын ИБАСТ-ийн ахлах багш Ж. Эрдэнэбат чөлөөний хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тайлангаа хэлэлцүүлнэ.