Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал (ICAS 2022) – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль