“Боловсролын тулгамдсан асуудал, арга зам, шийдэл – 2022” ЭШХ-ын эмхэтгэл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль