БУС-ын бакалаврын түвшний оюутны ЭШ-ний нэгдсэн хурал – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль