Та бүхнийг цахим уулзалтанд урьж байна. – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль