МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар “Олон улс, орон судлал” магистр, докторын хөтөлбөрийн Их семинар - МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар “Олон улс, орон судлал” магистр, докторын хөтөлбөрийн Их семинар

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбар
Олон улс, орон судлал” магистр, докторын хөтөлбөрийн
Их семинар

 

                             Илтгэгч: Д.Баярсайхан, МУИС-ийн профессор, түүхийн ухааны доктор

                             Сэдэв: “Судалгааны зарим арга зүй”

Хаана: Microsoft Teams  grp-Гадаад хэлний ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН их семинар (ахисан түвшин)

Огноо: 2021-03-22 Эхлэх цаг: 16:00

Хугацаа: 1 цаг 30 минут

МУИС-ийн гадаад хэлний эрдэмтэн багш нар, магистрант, докторантуудыг оролцохыг урьж байна.

Жич: Их семинарт оролцсон магистрантууд ЭШ-ний багц цагтаа тооцуулна.

Нэвтрэх холбоос: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af501e4c90a0e4678af8019abaad2d28b%40thread.tacv2/1615964467989?context=%7b%22Tid%22%3a%229fc13a43-2d3c-4727-916f-6db7ed337b9f%22%2c%22Oid%22%3a%22973997a4-e879-489d-880a-238d2fde3ca1%22%7d

 

Гадаад хэлний салбар дундын хөтөлбөрийн хороо

Хуваалцах