“Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2022” ЭШХ – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль