Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам – 2021 – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль