Судалгаа, инноваци – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль