Судалгаа, инноваци – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль