Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл – МУИС, Шинжлэх ухааны сургууль