Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль