Элсэлт, төгсөлт – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль