Эрдэм шинжилгээний хурал – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль