Дотоод хамтын ажиллагаа – Монгол Улсын Их Сургууль, Шинжлэх ухааны сургууль